Ders Tanımları

MARKA YÖNETİMİ

Markalaşma, pazarlamada başarı elde etmek ve bunu sürdürmek için çok kritik bir araç haline gelmiştir. Bu ders, stratejik marka yönetimi sürecine odaklı olarak tasarlanmıştır ve marka değerini oluşturma, ölçme ve yönetme ile ilgili konseptleri/konuları/yaklaşımları ele alacaktır. Dersin amacı, markalaşmayı, stratejik marka yönetimini ve bunların pratikte uygulanmasını derinlemesine anlamaktır. Ders, markalaşma stratejilerini ve kararlarını oluştururken ve uygularken temel konular için gerekli olan bilgi ve beceriyi geliştirmektedir. Ders, öğrencilere etkili bir stratejik marka yönetimi ve planlama süreci için sistematik bir yapı sunmaktadır. Diğer amacımız ise analiz yapma ve mantık yürütme, grup etkileşimi, yazılı ve sözlü sunum uygulaması ve karar verme becerilerini kazandırmaktır.

PAZARLAMADA BÜYÜK RESİM

Büyük Resim (Big Picture) yöntemi pazarlama kararlarının etkinliğini ve yatırımlarının verimini artırmak için strateji geliştirme ile uygulama kararlarını entegre eder. Hedef müşteri, ihtiyaçları, müşterinin algı değişimine bağlı davranış değişimi ve bu değişimin markaya finansal etkisi arasındaki ilişkiyi tanımlamayı sağlar. Derste stratejik tasarımdan uygulama kararlarına kadar bütünsel bir çalışma yapılır. Pazarlama stratejisi kavramları ile strateji tasarlama arasında köprü kurabilmek için Büyük Resim yöntemi simulasyonla vaka ve uygulamalı vaka çalışmaları ile farklı pazar ve marka dinamiklerinde uygulanır.

EKONOMİ VE FİNANS PRATİĞİ

Ekonomi ve Finans Pratiği dersinin amacı; piyasaların nasıl çalıştığını ele alarak farklı piyasa yapıları hakkında bilgi vermek, ekonomik büyümenin ardındaki etkenleri incelemek, temel muhasebe ilke ve kavramlarını gözden geçirerek mali tabloların analizinde yetkinlik kazanmak ve bütçeleme tekniklerini tartışmaktır. Ders seminerler biçiminde yürütülecektir. 

ULUSLARARASI MARKALAŞMA STRATEJİLERİ I ve II

Uluslararası Pazarlama Stratejisi, genel yönetim için kariyer süreçlerinin bir parçası olarak pazarlama görevlerini üstlenmeyi amaçlayan pazarlama yöneticileri ile çok uluslu, küresel ve uluslararası kuruluşlarda işlevsel kariyer planları olan öğrenciler için problem çözme odaklı bir derstir.

Bu dersin amacı, küresel ortamda stratejik pazarlamanın sistematik bir uygulamasını sunmaktır. Derste, araştırmaya dayalı, modern, uluslararası pazarlamada kavramsal ve yönetimsel konuların entegre edilmiş bir yaklaşımı sunulacaktır. Odak noktası ABD gibi gelişkin ekonomilerden örnekler kadar,  Hindistan, Çin, Güney Afrika, ve Türkiye gibi gelişmekte olanekonomilerdeki şirketlerin kapsamlı pazarlama stratejilerinin oluşturulmasıdır. Ders, küreselleşen işletmelerde çapraz fonksiyonel ve disiplinler arası bakış açılarını anlamayı sağlamayı hedeflemektedir. Derste küreselleşme ve bunun yeni dünya ekonomisinde pazarlama üzerindeki etkileri ele alınacak ve pazar araştırmalarına dayalı olarak tüketici davranışları ülkeler bazında karşılaştırmalı olarak analiz edilecektir.

YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME

Günümüzde şirketler ürün odaklı yapılardan, marka odaklı yapılara dönüşüyorlar. Bu değişim, bütün süreçlerde olduğu gibi yeni ürünlerin geliştirilmesinde de kendini gösteriyor. Yeni Ürün Geliştirme dersi bu süreçlerdeki değişime odaklanıyor. Ürün, yenilikçilik, marka yapı taşları, ürün portföy yönetimi dersin odağını oluşturan kavramlar. Markaların yenilikçi bir şirkette nasıl yönetilmesi gerektiği derste farklı sektörler üzerinden inceleniyor.

PAZARLAMA 3.0

Teknolojiyi yetkinlikle ve etkin biçimde kullanabilen, bilinçli ve talepkar yeni tüketicilerin dünyasında pazarlamanın basmakalıp uygulamaları etkilli olamıyor. Ürün ve hizmetlerin niteliği kadar, markaların değer alışverişini önemsemesi, tüketiciyle gerçek ve samimi ilişkiler kurması gerekiyor. Bu ders yeni pazarlama araçlarını tanıtacak ve tüketiciyle konuşmanın, değer alışverişi yaratmanın yeni ve iyi örneklerine odaklanacaktır.

B2B - B2C PAZARLAMA

B2B-B2C Pazarlama Dersi, bir markanın hedeflerine giderken pazarlama tarafındaki kritik konuları inceler. Ders, ürünün son kullanıcısına olan yaklaşımın, ürünü alıp gerekirse dönüştürüp satanlara yaklaşımından farklı olduğu gerçeğinden hareketle, B2C ve B2B’yi ayrı ayrı ele almaktadır. Dersi verecek, iş dünyasında tepe yönetimde görevler almış, deneyimli marka yöneticilerinin birikimleri derse esas oluşturacaktır. Derse deneyimler ışık tutacaktır. Dersin B2B bölümü ‘blended’ formatta olacaktır.

BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Günümüzün marka yöneticisi son iki on yılın marka yöneticilerinden çok daha karmaşık bir pazarlama ortamında markasını yönetmek ve başarıya ulaştırmak zorunda. Bir marka yöneticisi, etrafının geleneksel veya yepyeni bir çok iletişim kanalıyla örüldüğü bir ortamda, her biri kendi alanında uzmanlaşmış farklı iletişim ajanslarını tek bir marka fikri çevresinde çalıştırıp yöneterek, duygularıyla karar veren ve içerik üreten, alaycı tüketicisiyle etkileşim sağlamak zorunda. Bütünleşik Pazarlama İletişimi dersi, öğrencilerin, bu karmaşık tüketici, medya ve ajans ortamında tüm iletişim disiplinleri ve kanallarını bütünsel olarak kullanabilme yetisine sahip olmalarını amaçlar. Bu amaç için gerekli teorik bilgiyi paylaşır ve farklı uzmanlıkları olan ajansların yöneticilerinin getireceği vaka çalışmalarıyla öğrencilerin bütünsel marka iletişimi pratiğini kazanmasını sağlar.

MARKA PRATİKLERİ PROJESİ / MPP – YERLEŞİK MARKA

Marka yönetimi, yüksek adaptasyon becerileri, sıkı rekabet koşulları altında çalışma becerisi gerektirmektedir. Bu derste öğrenciler, "rekabet avantajı sağlama ve avantajı koruma" oyununa daha iyi hazırlamak için, onları, gerçek sorunlarla karşı karşıya kaldıklarında detaylı analiz yapan, ekip çalışması ortamında etkin şekilde çalışıp iletişim kuran ve sonuç alan bir araç kiti ile donatılacak ve tüm bunları liderler ve mentorların eğitimi ve gözetimi altında sağlanacaktır. MPP- Yerleşik Marka, öğrencilere farklı sektörlerden yerleşik markaların gerçek soru-sorunları ile işbaşı tecrübesi ve gerçek marka uygulama ortamında aksiyon öğrenme fırsatı sunmayı amaçlar.

MARKA PRATİKLERİ PROJESİ / MPP – B2B - KOBİ

Marka yönetimi, yüksek adaptasyon becerileri, sıkı rekabet koşulları altında çalışma becerisi gerektirmektedir. Bu derste öğrenciler, "rekabet avantajı sağlama ve avantajı koruma" oyununa daha iyi hazırlamak için, onları, gerçek sorunlarla karşı karşıya kaldıklarında detaylı analiz yapan, ekip çalışması ortamında etkin şekilde çalışıp iletişim kuran ve sonuç alan bir araç kiti ile donatılacak ve tüm bunları liderler ve mentorların eğitimi ve gözetimi altında sağlanacaktır. MPP- Yerleşik Marka, öğrencilere B2B veya Kobi markalardan gerçek soru-sorunları ile işbaşı tecrübesi ve gerçek marka uygulama ortamında aksiyon öğrenme fırsatı sunmayı amaçlar.

MARKA PRATİKLERİ PROJESİ / MPP – KAR AMACI GÜTMEYEN MARKA

Marka yönetimi, yüksek adaptasyon becerileri, sıkı rekabet koşulları altında çalışma becerisi gerektirmektedir. Bu derste öğrenciler, "rekabet avantajı sağlama ve avantajı koruma" oyununa daha iyi hazırlamak için, onları, gerçek sorunlarla karşı karşıya kaldıklarında detaylı analiz yapan, ekip çalışması ortamında etkin şekilde çalışıp iletişim kuran ve sonuç alan bir araç kiti ile donatılacak ve tüm bunları liderler ve mentorların eğitimi ve gözetimi altında sağlanacaktır. MPP- Yerleşik Marka, öğrencilere Kar Amacı Gütmeyen Markaların gerçek soru-sorunları ile işbaşı tecrübesi ve gerçek marka uygulama ortamında aksiyon öğrenme fırsatı sunmayı amaçlar.